നീലി സാലി

Neeli Sali (Malayalam Movie)
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 December, 1960