നീലി സാലി

Neeli Sali (Malayalam Movie)
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 December, 1960