മനുസന്റെ നെഞ്ചില്‍

മനുസന്റെ നെഞ്ചില്‍ പടച്ചോന്‍ കുയിച്ചിട്ട
മധുരക്കനിയാണനുരാഗം - ഒരു
മധുരക്കനിയാണനുരാഗം

മനുഷ്യന്റെയുള്ളില്‍ ഈശ്വരന്‍ കുഴിച്ചിട്ട
മാണിക്യക്കല്ലാണനുരാഗം - ഒരു
മാണിക്യക്കല്ലാണനുരാഗം

വെയിലേറ്റു വാടുകയില്ലാ 
തീയില്‍ക്കുരുത്തൊരു കനിയാണ് (2)
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെ സുന്ദരിമാരവര്‍
നട്ടുനനച്ചൊരു കനിയാണ് (2)
പുരുഷനും പെണ്ണും കല്യാണത്തിനു 
കറിവെച്ചീടണ കനിയാണ് (2)

മനുസന്റെ നെഞ്ചില്‍ പടച്ചോന്‍ കുയിച്ചിട്ട
മധുരക്കനിയാണനുരാഗം - ഒരു
മധുരക്കനിയാണനുരാഗം

മനുഷ്യന്റെയുള്ളില്‍ ഈശ്വരന്‍ കുഴിച്ചിട്ട
മാണിക്യക്കല്ലാണനുരാഗം - ഒരു
മാണിക്യക്കല്ലാണനുരാഗം

പറിച്ചുകളയാന്‍ നോക്കേണ്ട
അറിവില്ലാത്ത ലോകമേ
തഴച്ചുവളരും കനിയാ‍ണേ - അനുരാഗം
മജ്‌നുവും ലൈലയും പണ്ടിത് തിന്നപ്പോള്‍
മരണം പോലും മധുരിച്ച്
മരണം പോലും മധുരിച്ച് (മജ്‌നുവും.. )

ഒരുനാളും ചീയാത്ത... ഒരിക്കലും വാടാത്ത
കണ്ണുനീരാല്‍ നനച്ചുപോറ്റിയ
കനിയാണേ അനുരാഗം
കണ്ണനും രാധയും വൃന്ദാവനത്തില്‍
കാത്തുവളര്‍ത്തിയ കനിയാണ് - ഇതു
കാത്തുവളര്‍ത്തിയ കനിയാണ് (കണ്ണനും.. )

 

Manisante Nenchil