മാനത്തെക്കുന്നിൻ ചെരുവിൽ

 

മാനത്തെക്കുന്നിൻ ചെരുവിൽ 
മുല്ലപ്പൂ കൂമ്പാരം
മുല്ലപ്പൂ വാരിയെടുത്തൊരു
മാലകെട്ടാൻ വരുമോ - നീ 
മാനസറാണി

മഴവില്ലിൻ നൂലിനാലൊരു
മലർമാല കോർത്തു തരാം
തൂമഞ്ഞിൻ പനിനീർ തൂകി
വാടാതെ വച്ചിടുമോ -
പ്രേമഗായകാ

മാനത്തെക്കുന്നിൻ ചെരുവിൽ 
മുല്ലപ്പൂ കൂമ്പാരം
മുല്ലപ്പൂ വാരിയെടുത്തൊരു
മാലകെട്ടാൻ വരുമോ - നീ 
മാനസറാണി

മഴവില്ലിൻ നൂലിനാലൊരു
മലർമാല കോർത്തു തരാം
തൂമഞ്ഞിൻ പനിനീർ തൂകി
വാടാതെ വച്ചിടുമോ -
പ്രേമഗായകാ

MAANATHE KUNNIN CHARUVIL