നിത്യസഹായ നാഥേ

 

നിത്യസഹായ നാഥേ
പ്രാർത്ഥിക്ക ഞങ്ങൾക്കായ് നീ
നിന്മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായ് നീ
പ്രാർത്ഥിക്ക സ്നേഹനാഥേ

കന്യാമറിയമേ വിണ്ണിലെ - രാജ 
കന്യകേ ദൈവ മാതാവേ (2)
മുട്ടുകുത്തുന്നൊരീ ഞങ്ങൾതൻ പാപത്തിൻ
മുക്തിക്കായ് പ്രാർത്ഥിക്ക നീ (2)
കന്യാമറിയമേ വിണ്ണിലെ - രാജ 
കന്യകേ ദൈവ മാതാവേ (2)

ഉണ്ണിമിശിഹായേ സ്നേഹിച്ചു പോറ്റിയ
വന്ദ്യമാം തൃക്കൈകളേ
നീട്ടുക നീട്ടുക നിന്മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക്
നിത്യസഹായമേകാൻ (2)
കന്യാമറിയമേ വിണ്ണിലെ രാജ 
കന്യകേ ദൈവ മാതാവേ (2)

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ ഞങ്ങളെ
നിത്യവും താങ്ങേണമേ
ചോദിച്ചോർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന കൈകളാൽ
വേദന മാറ്റേണമേ (2)
കന്യാമറിയമേ വിണ്ണിലെ - രാജ 
കന്യകേ ദൈവ മാതാവേ (2)
കന്യാമറിയമേ വിണ്ണിലെ - രാജ 
കന്യകേ ദൈവ മാതാവേ (2)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nithyasahaya nadhe

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം