യക്സാൻ ഗാരി പരേര

Yekzan Gary Parera
യാക്സൻ ഗാരി പരേര
യെക്സാൻ ഗാരി പരേര
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 27

അഞ്ച് സുന്ദരികൾ എന്ന സിനിമയിലെ സേതുലക്ഷ്മി,ആമി എന്നീ സെഗ്മെന്റുകൾക്ക് സംഗീതം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി.