പൂ പുതുപുത്തൻ

പ്പൂ... പുതു പുത്തൻ പൂക്കാല പ്പൂ...
ചെറു കവിളോളം രുചിയിൽ പൂത്തു.
പൂങ്കരളിന്റെ ചായക്കപ്പിൽ...

പ്പൂ... പുതു പുത്തൻ പൂക്കാല പ്പൂ...
പുതു ഹൃദയത്തിരമാല കോളിൽ
ഒരു വിഗതപടു പായ്ക്കപ്പൽ...