മുഹ്സിൻ പരാരി

Name in English: 
Muhsin Parari
Muhsin Parari
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 5
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1