താൻ തനിക്ക് പോന്നവൻ

Year: 
2019
Film/album: 
Than thanikku ponnavan
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

താൻ തനിക്ക് പോന്നവൻ
അറിഞ്ഞു ഞാൻ 
പിരിഞ്ഞ് പോയിടിൻ ഭ്രമങ്ങളെ
കരുത്തനായി .....

താൻ തനിക്ക് പോന്നവൻ
അറിഞ്ഞു ഞാൻ 
പരിവ്രജിച്ചിടാം സുഖങ്ങളെ..
കരുത്തനായി .....

ഇനി കഠിന ഹൃദയം ഇളവുകില്ല
ഒരൂക്കു മുഷ്ടി നിവരുകില്ല
തളരുകില്ല, പതറുകില്ല, 

ഉറച്ച പാറപോൽ മനോബലം