കാണുമ്പോൾ നിന്നെ

Year: 
2019
Film/album: 
Kanumbol Ninne
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കാണുമ്പോൾ നിന്നെ 
നേരങ്ങൾ മെല്ലെ നിന്നേ
ദൂരങ്ങൾ വേഗം തീരുന്നേ...

തുടരേ... 
ഒരേ നോക്കിലേ
നാം പതിയേ
കാടേറീടവേ...

ഒരു വാക്ക് മറുവാക്ക് തന്നേ...
കളിവാക്ക് പോരാതെ വന്നേ...
മിണ്ടാതെ കാര്യം പറഞ്ഞേ
കേൾക്കാതെ കാര്യം തിരിഞ്ഞേ..

പൊഴിയാൻ അനേകങ്ങൾ 
മേഘങ്ങൾ നമ്മിൽ
പകരാൻ അനേകങ്ങൾ
ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ

നീയും വെയിലും ചേരും 
ചായം പുതുതായ് തൂവുമ്പോൾ
നെഞ്ചിൻ ചുവരിൽ
ആ വർണങ്ങൾ
പല ചിത്രങ്ങൾ... (2)

ഒരു വാക്ക് മറുവാക്ക് തന്നേ...
കളിവാക്ക് പോരാതെ വന്നേ...
മിണ്ടാതെ കാര്യം പറഞ്ഞേ
കേൾക്കാതെ കാര്യം തിരിഞ്ഞേ..

തിരികേ വരാൻ നേരം
നിറയുന്നേ നമ്മിൽ
വെറുതെ തരാനോളം
മൗനങ്ങൾ വേറെ...

Kaanumbol Ninne | Thamaasha Movie | Ashraf Hamza | Rex Vijayan | Asha Jeevan | Muhsin Parari