സ്വാതി ദാസ്

Swathy Das
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1