ന്നാ ജ് ണ്ടാക്ക് (Ndaakkippaatt)

ന്നാ  ജ് ണ്ടാക്ക് ജ് ണ്ടാക്ക് ജ് ണ്ടാക്ക്  (chorus)

ന്നാ ജ് ണ്ടാക്കിക്കോ
ഒച്ച ണ്ടാക്കിക്കോ
ജ്ജ് ണ്ടാക്കിക്കോ
ഒച്ച ണ്ടാക്കിക്കോ

If they are asking you to shut up
Make some noise 

ന്നാ ജ് ണ്ടാക്കിക്കോ
ഒച്ചണ്ടാക്കിക്കോ
ജ് ണ്ടാക്കിക്കോ
ഒച്ചണ്ടാക്കിക്കോ

Bhayiyom aur behanom
Hate club mein aap sabka swagath hai
Hate club ka pehla rule hai ke
Aap hate club ke baare mein baat nahi karni chahiye Aur, 
hate club ka doosara rule hai ke
Aap hate club ke baare mein baat hi nahi karni chahiye

പോടാ മണ്ടിക്കോ..
ഒച്ചണ്ടാക്കിക്കോ
ഒച്ച കൂട്ടിക്കോ

അയ്യേ പൂയ്

ടാ രാജാ..
ടാ തുണി ഇട്ര
ടാ രാജാ
അയ്യേ പൂയ്

ന്നാ ജ് ണ്ടാക്ക് ണ്ടാക്ക് (chorus) 

സേഡ് ആക്കല്ലേ ഡാഡേ 
കായ് തരാമോ
ജാഡയോണോ ഡൂഡേ
ഒരു ഹായ് തരാമോ 
സ്മൈൽ തരാമോ
വൺ മോർ തരാമോ
ആട്ട് തരാതേ
ആ ഹാർട്ട് തരാമോ..

തരാമോ തരാമോ 
ഒന്ന് പോയ് തരാമോ..

തുള്ളിക്കോ
തുള്ളി ചാടിക്കോ
തുള്ളിക്കോ
തുള്ളി ചാടിക്കോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ndakkippattu

Additional Info

Year: 
2022