റാഹേൽസ് തീം

Mouname idhenna solgiraay nee?

Vaazhkai endral kasappaa inippaa?

Kannukkul kaanbathu unmaiyaa?

Nenchukkulle aekkam vandhathaa?

0iyBp3QKMuw