റാവുത്തർ തീം

Kaattuvasi endral kattumaram thaan thunai

Andha kaasu-la thaan a asai endralum andha kattumaram thaan thunai

This is Rawther theme

[tamil lyrics]

Iyobinte Pusthakam - Angoor Ravuther Theme