Roshini Chandran

Be the light!

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും - F

  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി ആ...

  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി
  കാതരഹൃദയ സരോവര നിറുകയില്‍ ഉദയാംഗുലിയാകു മംഗള മന്ദസ്മിതം തൂകു
  കുടജാദ്രിയില്‍ കുടി കൊള്ളും മഹേശ്വരി
  ഗുണദായിനി സര്‍വ്വ ശുഭകാരിണി

  നാദാത്മികേ ആ...
  മൂകാംബികേ ആ...
  ആദിപരാശക്തി നീയേ
  നാദാത്മികേ ദേവി മൂകാംബികേ
  ആദിപരാശക്തി നീയേ
  അഴലിന്റെ ഇരുള്‍ വന്നു മൂടുന്ന മിഴികളില്‍
  നിറകതിര്‍ നീ ചൊരിയു - ജീവനില്‍
  സൂര്യോദയം തീര്‍ക്കു
  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി

  വിദ്യാവിലാസിനി വരവര്‍ണ്ണിനി
  ശിവകാമേശ്വരി ജനനി
  ഒരു ദുഃഖബിന്ദുവായ് മാറുന്ന ജീവിതം
  കരുണാമയമാക്കു - ഹൃദയം
  സൗപര്‍ണ്ണികയാക്കു

  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി
  കാതരഹൃദയ സരോവര നിറുകയില്‍ ഉദയാംഗുലിയാകു മംഗള മന്ദസ്മിതം തൂകു
  കുടജാദ്രിയില്‍ കുടി കൊള്ളും മഹേശ്വരി
  ഗുണദായിനി സര്‍വ്വ ശുഭകാരിണി

 • ചന്ദന മെതിയടി

  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...
  കിളി പാടീലാ .. തെന്നൽ കുളിരാടീലാ...
  കളിയൂഞ്ഞാൽ പടിയിൽ ഞാൻ കാതോർത്തിരുന്നു... വെറുതെ...വെറുതെ...വെറുതെ.....
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

  തെങ്ങിളം നീരിന്റെ പാൽക്കുടവും നല്ല തെച്ചി മലർ പെറ്റ തേൻ പഴവും
  ആവണി പുന്നെല്ലിൻ പൊന്നവിലും ചേലിൽ ആയിരപ്പറകൊള്ളും തുമ്പമുത്തും
  കാണിക്ക വയ്ക്കാൻ ഒരുക്കിവയ്ച്ചു എന്റെ മാണിക്യ കുയിലെന്തേ വന്നില്ല
  എന്റെ മാണിക്യ കുയിലെന്തേ വന്നില്ലാ ...ആ...ആ...
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

  തടുക്കിട്ടു തടുക്കിന്മേൽ പൂവിരിച്ചു നിലവിളക്കിന്മേൽ കർപ്പൂര തിരി തെളിച്ചു
  ഒടുക്കത്തെ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴവും നിനക്കിഷ്ടമാണെന്നോർത്തെടുത്തു വയ്ച്ചു
  പാവക്കിനാവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നെറ്റി പൂവുള്ള കുയിലേ നീ വന്നില്ല
  നെറ്റി പൂവുള്ള കുയിലേ നീ വന്നില്ല ...ആ...ആ...
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...
  കിളി പാടീലാ .. തെന്നൽ കുളിരാടീലാ...
  കളിയൂഞ്ഞാൽ പടിയിൽ ഞാൻ കാതോർത്തിരുന്നു... വെറുതെ...വെറുതെ...വെറുതെ.....
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

 • ചെരാതുകൾ

  ചെരാതുകൾ തോറും നിൻ തീയോർമ്മയായ്
  തരാതെ പോം ചാരുവാം ഉമ്മകളാൽ..
  ചുഴലുന്നൊരീ.. കുറ്റാക്കൂരിരുൾ
  കഴിയോളം ഞാനെരിയാം... ആ....

  ഉലകിൻ കടുനോവാറ്റും തണുത്തോരു 
  പുലർകാറ്റായ് വീശിടാം ഞാൻ 
  ഉഷസ്സിൻ നനമെയ് തോർത്താനിറങ്ങും     
  വെയിലായിടാം.. പാരിലൊരൂഞ്ഞാലയലയായി ഞാൻ 
  വരാം.. നിന്നാകാശമായ്...
  നിറയുന്നൊരീ കണ്ണീർക്കയങ്ങൾ 
  കടൽ ഞാൻ.. കരേറിടാം... ആ....

  മകനേ ഞാനുണ്ടരികത്തോരു കാണാകൺനോട്ടമായ്...
  മകനേ ഞാനുണ്ടകലത്തൊരു കാവൽമാലാഖയായ്...

  * Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

 • ദേവഗായികേ

  ദേവഗായികേ...ദേവഗായികേ..
  ഭാവ സംഗീത ദായികേ...
  സൗമ്യ കാവ്യ ഹൃദയ വിപഞ്ചിയിൽ ...(2)
  സ്നേഹ സംഗീത വിൺഗംഗ നീ...

  (ദേവഗായികേ...)

  സഹസ്രദള പദ്മപീഠത്തിൽ കണ്ടൊരു
  സരസ്വതീ ചിത്രം നീയായിരുന്നു.. (2)
  ഗാനാമൃതം പെയ്തു നിർവൃതി പകരും
  ഗാനാമൃതം പെയ്തു നിർവൃതി പകരും
  ഗന്ധർവ്വ കന്യക നീയായിരുന്നു...
  ഗന്ധർവ്വ കന്യക നീയായിരുന്നു..

  (ദേവഗായികേ...)

  ഏകാന്ത മൗനയാമത്തിൻ രാവിൽ
  ഏഴു വർണ്ണത്തേരിൽ നീയണയും..(2)
  രാഗ സംഗമ വേളയൊരുക്കും
  രാഗ സംഗമ വേളയൊരുക്കും
  രാഗ സിന്ദൂരം എനിയ്ക്കു നൽകും
  രാഗ... സിന്ദൂരം എനിയ്ക്കു നൽകും

  (ദേവഗായികേ...)

Entries

Post datesort ascending
Artists എസ് രത്നാകരൻ ബുധൻ, 17/03/2021 - 11:49
Lyric ശരറാന്തൽ വെളിച്ചത്തിൽ Sat, 13/03/2021 - 08:16
Lyric കണ്ണനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 08:05
Lyric പൊന്നിൽ കുളിച്ചുവരും പെണ്ണെ Sat, 13/03/2021 - 06:43
Lyric കഥകളി സംഗീതം കേട്ടു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 06:17
Lyric മാലിനീ തീരമേ വെള്ളി, 12/03/2021 - 13:58
Lyric അന്തിവാനിന്റെ മാറിൽ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 04:26
Lyric ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നൂറു പേരിട്ടു ഞാൻ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 04:17
Lyric തെക്ക്ന്ന് വന്നാലും വടക്ക്ന്ന് വന്നാലും വ്യാഴം, 29/10/2020 - 04:05
Lyric പാണ്ഡ്യാലക്കടവും വിട്ട് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 03:47
Lyric കെയക്കെ മാനത്തെ മല മേലെ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 03:35
Film/Album ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ Vol 1 വ്യാഴം, 29/10/2020 - 03:07
Lyric അത്തം പത്തിനു വെള്ളി, 02/10/2020 - 13:05
Lyric വീണ്ടും ഒരു ഗാനം വെള്ളി, 02/10/2020 - 02:03
Lyric പൊന്നരുവി വെള്ളി, 02/10/2020 - 01:39
Lyric ശ്രീപാദപ്പൂകൊണ്ടേ വ്യാഴം, 01/10/2020 - 10:32
Lyric ഓർമ്മയിൽപ്പോലും വ്യാഴം, 01/10/2020 - 09:57
Lyric നർത്തകീ വ്യാഴം, 01/10/2020 - 07:48
Lyric മഹാബലീ ബുധൻ, 30/09/2020 - 11:44
Lyric തൃക്കാക്കരയിലെ ബുധൻ, 30/09/2020 - 04:44
Lyric അന്നലിട്ട പൊന്നൂഞ്ഞാലിൽ ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 12:58
Lyric ആവണിപ്പക്ഷീ ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 12:24
Lyric അത്തം പൊന്നത്തം ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 12:10
Lyric ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 10:57
Lyric ചിങ്ങക്കാറ്റേ Mon, 28/09/2020 - 04:47
Film/Album ഉത്സവഗാനങ്ങൾ 2 - ആൽബം Sun, 27/09/2020 - 07:00
Lyric ഒരു നുള്ളു കാക്കപ്പൂ കടം തരുമോ Sun, 27/09/2020 - 04:43
Lyric ഒരു സ്വരം മധുരതരം Sun, 27/09/2020 - 04:28
Lyric ചിങ്ങവയൽക്കിളി വെള്ളി, 25/09/2020 - 04:51
Lyric പാൽനിരപ്പൂ പുഞ്ചിരി വെള്ളി, 25/09/2020 - 03:55
Lyric ആതിര നിലാ ബുധൻ, 23/09/2020 - 06:49
Lyric താമരക്കണ്ണുകൾ ബുധൻ, 23/09/2020 - 06:34
Lyric ഈ മരുഭൂവിൽ ബുധൻ, 23/09/2020 - 06:18
Lyric ഏതോ ബുധൻ, 23/09/2020 - 06:08
Lyric ശ്രാവണമേ ബുധൻ, 23/09/2020 - 05:46
Lyric ആവണി വന്നൂ ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 23:15
Lyric വസന്തം വർണ്ണ സുഗന്ധം ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 22:56
Lyric മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 22:29
Film/Album ശ്രുതിലയതരംഗിണി - ആൽബം ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 12:34
Lyric കോട്ടക്കുന്നിലെ വെള്ളി, 18/09/2020 - 12:30
Lyric ഉത്രാടരാവേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 12:21
Lyric മലയാളക്കര വെള്ളി, 18/09/2020 - 11:54
Lyric ശ്രാവണപ്പുലരി വെള്ളി, 18/09/2020 - 11:00
Lyric തിരുവോണക്കുളിരല വെള്ളി, 18/09/2020 - 08:25
Lyric ഓണക്കൊയ്ത്തിന് വെള്ളി, 18/09/2020 - 05:19
Lyric ആവണി വെള്ളി, 18/09/2020 - 04:05
Lyric പ്രപഞ്ച മാനസ വീണയിലുണരും ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 07:57
Lyric രാഘവ പറമ്പിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 06:45
Lyric ഋതുചക്രവർത്തിനീ ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 06:07
Film/Album പൊന്നോണ തരംഗിണി 4 - ആൽബം ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 05:46

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
കഥകളി സംഗീതം കേട്ടു ഞാൻ ബുധൻ, 17/03/2021 - 11:31 Added Music Director Info
പൊന്നിൽ കുളിച്ചുവരും പെണ്ണെ ബുധൻ, 17/03/2021 - 11:31
കണ്ണനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ ബുധൻ, 17/03/2021 - 11:30
അളകനന്ദാതീരം അരുണസന്ധ്യാനേരം വെള്ളി, 12/03/2021 - 13:13
മുത്ത് നീ വെള്ളി, 12/03/2021 - 12:34 Added lyrics & details of the sound technicians
അന്തിവാനിന്റെ മാറിൽ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 04:26 Added Lyrics
ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നൂറു പേരിട്ടു ഞാൻ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 04:17 Added Lyrics
തെക്ക്ന്ന് വന്നാലും വടക്ക്ന്ന് വന്നാലും വ്യാഴം, 29/10/2020 - 04:05 Added Lyrics
പാണ്ഡ്യാലക്കടവും വിട്ട് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 03:47 Added Lyrics
കെയക്കെ മാനത്തെ മല മേലെ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 03:35 Added Lyrics
ശ്രീപാദപ്പൂകൊണ്ടേ വ്യാഴം, 01/10/2020 - 10:32 Added Lyrics
ഓർമ്മയിൽപ്പോലും വ്യാഴം, 01/10/2020 - 09:57 Added Lyricss
നർത്തകീ വ്യാഴം, 01/10/2020 - 07:48 Added Lyrics
മഹാബലീ ബുധൻ, 30/09/2020 - 11:44 Added Lyrics
തൃക്കാക്കരയിലെ ബുധൻ, 30/09/2020 - 04:44 Added Lyrics
അന്നലിട്ട പൊന്നൂഞ്ഞാലിൽ ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 12:58 Added Lyrics
ആവണിപ്പക്ഷീ ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 12:24 Added Lyrics
അത്തം പൊന്നത്തം ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 12:10 Added Lyrics
ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക ചൊവ്വ, 29/09/2020 - 10:57 Added Lyrics
ചിങ്ങക്കാറ്റേ Mon, 28/09/2020 - 04:47 Added lyrics
ആതിര നിലാ ബുധൻ, 23/09/2020 - 06:49 Added Lyrics
ഏതോ ബുധൻ, 23/09/2020 - 06:08 Added Lyrics
ശ്രാവണമേ ബുധൻ, 23/09/2020 - 05:46 Added Lyrics
മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും ചൊവ്വ, 22/09/2020 - 22:29 Added Lyrics
കോട്ടക്കുന്നിലെ വെള്ളി, 18/09/2020 - 12:30 Added Lyrics
ഉത്രാടരാവേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 12:21 Added Lyrics
മലയാളക്കര വെള്ളി, 18/09/2020 - 11:54 Added Lyrics
ശ്രാവണപ്പുലരി വെള്ളി, 18/09/2020 - 11:00 Added Lyrics! "Cloning" made this process so much easier, thank you!!
തിരുവോണക്കുളിരല വെള്ളി, 18/09/2020 - 08:25 Added Lyrics
ആവണി വെള്ളി, 18/09/2020 - 05:20 Edited Singer Info
ഓണക്കൊയ്ത്തിന് വെള്ളി, 18/09/2020 - 05:19 Added Lyrics
പ്രപഞ്ച മാനസ വീണയിലുണരും ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 07:57 Added Lyrics
രാഘവ പറമ്പിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 06:45 Added Lyrics
പന്നഗേന്ദ്ര ശയന പാടി ചൊവ്വ, 15/09/2020 - 03:32 Added Lyrics
പ്രണവസംഗീത സ്വപ്നമേ വെള്ളി, 11/09/2020 - 12:02 Added Lyrics
കൃഷ്ണയെന്നറിയുമ്പോൾ വെള്ളി, 11/09/2020 - 11:38 Added Lyrics
കുവലയനയനൻ്റെ മുരളിയിലുണരും വെള്ളി, 11/09/2020 - 06:54 Added Lyrics
നിൻ്റെ മിഴിയിൽ വെള്ളി, 11/09/2020 - 05:21 Added Lyrics
നിൻ മിഴിയിൽ വെള്ളി, 11/09/2020 - 05:06 Added Lyrics
ആ നീലവാനിൻ്റെ വെള്ളി, 11/09/2020 - 04:24 Added Lyrics
തുളസീദളമാല ചാർത്തി വെള്ളി, 11/09/2020 - 04:13 Added Lyrics
സപ്തസ്വരരാഗ സംഗീതമേ വെള്ളി, 11/09/2020 - 04:06 Added Lyrics
ദ്വാപര യുഗത്തിൻ്റെ ബുധൻ, 09/09/2020 - 23:18 Added Lyrics
വിശ്രുതമാകും ഭൂപാള ഭംഗിയിൽ ബുധൻ, 09/09/2020 - 13:30
ദേവഗായികേ ബുധൻ, 09/09/2020 - 13:20 Updated lyrics & artists information.
കളകള നാദത്താൽ ബുധൻ, 09/09/2020 - 13:01 Added Lyrics
വസന്ത രാഗം പാടി ബുധൻ, 09/09/2020 - 12:25
പാലൊത്ത ബുധൻ, 09/09/2020 - 12:01 Corrected titile as "പാലൊത്ത" instead of പാലൊത്ത നിലവാത്തൊരു to match the title specified in the album
ചന്ദന മെതിയടി ബുധൻ, 09/09/2020 - 05:07 Removed line breaks from lyrics.
വസന്തം ചൊവ്വ, 08/09/2020 - 00:48 Added Lyrics

Pages