മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും

മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും ചിത്തിരത്തുമ്പിക്കും ഇന്നേ കല്യാണം 
ഇത്തിരി  മണ്ണിനും  ഇക്കിളിപ്പെണ്ണിനും ഇന്നേ പൊന്നോണം (2)
എന്തേ മുല്ലേ പൂക്കാത്തൂ... എന്തേ തുമ്പീ തുള്ളാത്തൂ     
പുത്തൻ കലങ്ങളിൽ പുത്തരി വെക്കണ മുത്തശ്ശീ ചൊല്ലാമോ  
(മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും )

വള്ളുവനാട്ടിലെ  പുള്ളോക്കുടങ്ങളിലുണ്ടോ പുന്നാരം 
കോലോത്തു നാട്ടിലെ പാണന്റെ വീണയിലുണ്ടോ പയ്യാരം (2) 
പൊലിവിളി  പെണ്ണാളേ...  മെതിയടി  മിണ്ടാതെ 
പൊലി പൊലി  പൊലിയോ  പൊലി  അറനിറയോ  
(മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും )

വേണാട്ടുനാട്ടിലെ  മേളപ്പദങ്ങളിലുണ്ടോ  തിത്തെയ്യം 
പൂരക്കളിയുടെ  താളക്കളങ്ങളിലുണ്ടോ തെയ്യാട്ടം  (2 )
പറയെട് തമ്പ്രാനേ.. മടിനിറ മാളോരേ 
നിറനിറ  നിറയോ  നിറ  മടിനിറയോ 
(മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mukkoottipoovinum

Additional Info

Year: 
1993
Lyrics Genre: