ആമേൻ

Released
Amen - A divine comedy (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കുമരങ്കരി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പുരാതന ദേവാലയവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും കഥ പറയുന്ന ആമേനിൽ സോളമന്റെ പ്രേമഭാജനമായി സൂസന്നയും..അമേൻ അർഥമാക്കുന്ന എല്ലാം നല്ലത് പോലെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന തരത്തിലാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
157മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 March, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആലപ്പുഴക്കടുത്തെ കാവാലം, പൂച്ചക്കൽ

7tXL-5TdiEE