പി എസ് റഫീഖ്

P S Rafeeq
പി എസ് റഫീക്
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 31
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 6
തിരക്കഥ: 6