പി എസ് റഫീഖ്

P S Rafeeq
പി എസ് റഫീക്
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 35
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 6
തിരക്കഥ: 6