പ്രീതി പിള്ള

Preeti Pillai
Preeti Pillai
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 24

ഗായികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ പ്രീതി പിള്ള. സംഗീത സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് പിള്ളയുടെ സഹോദരിയാണ്

Preeti Pillai