ദോ നൈന (F)

ദോ..ദോ നൈനാ
ദോ നൈനാ പരിന്തേ
ഭർ ഗയി ഉഡാ ...
ദോ..ദോ നൈനാ..
നൈനോം മേം ക്വാബോം കേ കശ്ട്ടി രവാ
മുഷ്‌ക്കിൽ ഹുവാ ദിൽ കോ ഖാമോഷ് രഖ്‌നാ
കെ അബ് ക്യാ കരേ ഹം.. ബതാ..
ദോ..ദോ നൈനാ
ദോ നൈനാ പരിന്തേ കെഹത്തേ ഹെ ക്യാ
ദോ..ദോ നൈനാ
ഇൻകി നാദാനിയോം കി.. ഹേ രാസ്താ
മുഷ്‌ക്കിൽ ഹുവാ ദിൽ കോ ഖാമോഷ് രഖ്‌നാ
കെ അബ് ക്യാ കരേ ഹം... ബതാ
ദോ..ദോ നൈനാ
ദോ നൈനാ പരിന്തേ
ഭർ ഗയി ഉഡാ ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Do naina

Additional Info

Year: 
2017