ദോ നൈന (ട്രെയിലർ വേർഷൻ)

ദോ.. ദോ നൈനാ
ദോ നൈനാ പരിന്തേ.. ഇഷ്‌ക്കേ രവാ
ദോ.. ദോ നൈനാ..
ദോ നൈനാ പരിന്തേ..ഇഷ്‌ക്കേ രവാ
ഇഷ്‌ക്കേ രവാരാരി രോരിന്തി രാരാ
റ്റാരാരി റ്റരാരോരിരാ ..
ദോ..ദോ നൈനാ ..
ദോ നൈനാ പരിന്തേ ഇഷ്‌ക്കേ രവാ
ദോ.. ദോ നൈനാ..
ദോ നൈനാ പരിന്തേ ഇഷ്‌ക്കേ രവാ
ഇഷ്‌ക്കേ രവാര രാരാര രാരാ
റ്റരാരാ.. റ്റരാരാ..റ്റരാരാ..റ്റരാ....
ദോ.. ദോ നൈനാ
ദോ.. നൈനാ പരിന്തേ..ഇഷ്‌ക്കേ രവാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Do Naina

Additional Info

Year: 
2017