രണധീരധീര രൗദ്രഭാവം

രണധീരധീര രൗദ്രഭാവം
ഇനി ഇവന്റെ വരബലം
ജയഭേരി എങ്ങുമുയരും താണ്ഡവം
ഇക്കഥയിനി ചരിത്രം
ചെഞ്ചായ ചോപ്പണിഞ്ഞ് 
ചെമ്പട്ടിൻ ചേല ചുറ്റി
ഇവനാടും ആട്ടക്കഥയിത് കേൾക്കൂ
ഈ കലിയാട്ടമിനിയാ ..
ലക്ഷ്യത്തിൻ അകത്തിൽ വേഗത്തിൻ 
തുഞ്ചത്തിൽ പായുന്നു വേഗത്തേരിൽ വീരൻ
പനിപനിപനിപനിയിനി
മതിമതിമതിമതി
പതിയോടും മതിമതിമതിയോടുമകം
നായകൻ നായകൻ നായകൻ
നായകൻ നായകൻ

-AMGUXWdLXI