നീ അകലെയാണോ നീ

നീ അകലെയാണോ നീ
നീ അകലെയായോ നീ
തൂ..മഴയിതളേ തൂ...നീ മൊഴിയാമോ..
നീ ചഞ്ചലമാകും രാഗ ഭാവം
ചെങ്കതിർ തൂകും സാന്ധ്യ മോഹം
നിർമ്മലമാകും സ്നേഹ സാരം
അഴകേ അഴകേ അലിയാമോ
അകമാകേ നീ നിറയാമോ

Every night and every day All I see and all I say
Is your name...your face...Every moment every place...
As the stanzas fade binding you binding me
Is one thread of love thread of love
Will bring you upto me...Some day...

ഞാൻ അഞ്ചിതളാകും ചെം പരാഗം
വെൺ തിരയെണ്ണും രാഗതീരം
കൺ തിരിയെരിയും സ്നേഹതാരം
അറിയാമഴകേ നിൻ ഹൃദയം
അനുരാഗം പറയാമോ

Train travels... clouds are here
Two hearts... long to try your love
Hear the rain... So let it pour
Hold my hand... numb the pain
So let it go
For all I know... is that we're here
We want to flow.. so let us die
Let us try...Let us soar...

നീ അകലെയാണോ നീ
നീ അകലെയായോ നീ
നീ ചഞ്ചലമാകും രാഗ ഭാവം
ചെങ്കതിർ തൂകും സാന്ധ്യ മോഹം
നിർമ്മലമാകും സ്നേഹ സാരം
അഴകേ അഴകേ അലിയാമോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nee akaleyano nee

Additional Info

Year: 
2011

അനുബന്ധവർത്തമാനം