ശ്രീജിത്ത് എൻ

Sreejith N
Sreejith N
ശ്രീജിത്
സംവിധാനം: 1
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

"പകിട" യുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് .ഓൾഡ്‌ മോങ്ക് എന്ന പരസ്യസ്ഥാപനത്തിലെ പ്രധാന ഡിസൈനർ.