ആദ്യത്തെ കൺ‌മണി

Released
Aadyathe Kanmani
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 13 July, 1995