അകലെയകലെ നീലാകാശം

അകലെ... അകലെ... നീലാകാശം...
അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘ തീർഥം
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം...
അകലേ... നീലാകാശം...

പാടിവരും നദിയും കുളിരും...
പാടിവരും നദിയും കുളിരും
പാരിജാത മലരും മണവും...
ഒന്നിലൊന്നു കലരും പോലെ
നമ്മളൊന്നയലിയുകയല്ലേ...

അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘ തീർഥം
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം...

നിത്യ സുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ...
നിത്യ സുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ...
വിശ്വമില്ലാ നീയില്ലെങ്കിൽ
വീണടിയും ഞാനീ മണ്ണിൽ...

ആ....
അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘ തീർഥം...
ആ....
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം...
അകലേ... നീലാകാശം...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Akale Akale Neelakasham

Additional Info

Year: 
1995