ഹിസ് ഹൈനസ്സ് അബ്ദുള്ള

His Highness Abdullah
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 March, 1990
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പദ്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം,തക്കല