തൂ ബഡി മാഷാ അള്ളാ

ഖുദാ സേ ആര്‍സൂ മേം കഭി യേ രാത് ന ഗുസ്‌രേ
മൊഹബ്ബത്ത് കാ ഹര്‍ ഏക് ലംഹാ ..ഹായ്..
മൊഹബ്ബത്ത് കാ ഹര്‍ ഏക് ലംഹാ
തേരി ബാഹോം മേം അബ് ഗുസ്‌രേ

തൂ ബഡി മാഷാ അള്ളാ കഹേ അബ്ദുള്ള
തേരാ ജല്‍‌വാ സുഭാനള്ളാ
കഭി ഷബ്‌നം കഭി ഷോലാ
മേം മജ്‌നൂ തൂ ഹേ മേരി ലൈലാ
ദേ ദേ ദില്‍ കാ പ്യരാ നസ്‌രാനാ..  [ തൂ ബഡി ]

ഹം ഹേ തേരേ ആഷിഖ്  കിസ് ബാത് കാ ശര്‍‌മാനാ
കിസ് ബാത് കാ ശര്‍‌മാനാ
തൂ സീനേ  ലഗാ ലേ ന ചലേഗാ ബഹാനാ
ന ചലേഗാ ബഹാനാ
ഹുസ്‌ന് ലാജവാബ് ഹേ
ഹുസ്‌ന് ലാജവാബ് ഹേ
ഖുലീ ഹുയീ കിതാബ് ഹേ
ഖുലീ ഹുയീ കിതാബ് ഹേ
പര്‍‌ദാ സര്‍കാനാ ഓ.. ജല്‍‌വാ ദിഖ്‌‌ലാനാ
ഹം നഹി ബേഗാനേ മാനേ യാ ന മാനേ
ഹം തേരേ ദീവാനേ   [ തൂ ബഡി ]

ജാ‌മ് ജവാനി കാ തൂ ഹോഠോം സേ പിലാ ദേ പിലാ ദേ
രംഗ് ഭരി മെഹ്‌ഫില്‍ മേം തൂ ഗുല്‍ നയാ ഖിലാ ദേ ....
യേ അദായേ കമാല്‍ ഹേ..
ആ.. യേ ഹുന്‌ര്‍ ബേമിസാല്‍ ഹേ...

ജാ‌മ് ജവാനി കാ തൂ ഹോഠോം സേ പിലാ ദേ
തൂ ഹോഠോം സേ പിലാ ദേ
രംഗ് ഭരി മെഹ്‌ഫില്‍ മേം തൂ ഗുല്‍ നയാ ഖിലാ ദേ
തൂ ഗുല്‍ നയാ ഖിലാ ദേ
യേ അദായേ കമാല്‍ ഹേ
യേ അദായേ കമാല്‍ ഹേ
യേ ഹുന്‌ര്‍ ബേമിസാല്‍ ഹേ
യേ ഹുന്‌ര്‍ ബേമിസാല്‍ ഹേ
യേ സമാ സുഹാനാ ..ഓ...അര്‍‌‌മാ മിടാനാ
ഹം നഹി അന്‍‌ജാനേ മാനേ യാ ന മാനേ ഹം തെരേ മസ്താനേ  [ തൂ ബഡി ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3.5
Average: 3.5 (2 votes)
Thu badi Masha

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം