ഗോപികാവസന്തം തേടി

ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ

നവനവ ഗോപികാവസന്തം തേടീ വനമാലീ

എൻ മനമുരുകും... വിരഹതാപമറിയാതെന്റെ

(ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ)

നീലമേഘം നെഞ്ചിലേറ്റിയ-

പൊൻതാരകമാണീ രാധ

അഴകിൽ നിറയും അഴകാം നിൻ

വൃതഭംഗികൾ അറിയാൻ മാത്രം

ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലി

നൂറുജന്മം നോമ്പുനോറ്റൊരു തിരുവാതിരയാണീ രാധ

അലിയും തോറും അലിയും എൻ

പരിഭവമെന്നറിയാതെന്റെ

(ഗോപികാവസന്തം)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6.5
Average: 6.5 (2 votes)

Additional Info