കടത്തനാടൻ അമ്പാടി

Kadathanadan Ambadi (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
149മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 14 April, 1990

Kadathanadan Ambadi movie poster

പോസ്ടറിനു നന്ദി Rajagopal Chengannur