ഹിസ് ഹൈനസ്സ് അബ്ദുള്ള

His Highness Abdullah
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 March, 1990