സ്പിരിറ്റ്

Spirit - Malayalam Movie 2012
കഥാസന്ദർഭം: 

ലഹരിപൂക്കുന്ന താഴ്വരകളിലൂടെ ജീവിതം മറന്ന് യാത്ര ചെയ്തൊരു ജീനിയസ് (രഘുനന്ദനൻ - മോഹൻലാൽ) ലഹരിയുടേ വിപത്തുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും കുടുംബ-സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധമാർന്നൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ‘സ്പിരിറ്റി’ന്റെ കഥാ ഭൂമിക.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 June, 2012

GQd6hKUpc7w

pR7ZjlCL4DA