Roshini Chandran

Be the light!

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും - F

  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി ആ...

  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി
  കാതരഹൃദയ സരോവര നിറുകയില്‍ ഉദയാംഗുലിയാകു മംഗള മന്ദസ്മിതം തൂകു
  കുടജാദ്രിയില്‍ കുടി കൊള്ളും മഹേശ്വരി
  ഗുണദായിനി സര്‍വ്വ ശുഭകാരിണി

  നാദാത്മികേ ആ...
  മൂകാംബികേ ആ...
  ആദിപരാശക്തി നീയേ
  നാദാത്മികേ ദേവി മൂകാംബികേ
  ആദിപരാശക്തി നീയേ
  അഴലിന്റെ ഇരുള്‍ വന്നു മൂടുന്ന മിഴികളില്‍
  നിറകതിര്‍ നീ ചൊരിയു - ജീവനില്‍
  സൂര്യോദയം തീര്‍ക്കു
  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി

  വിദ്യാവിലാസിനി വരവര്‍ണ്ണിനി
  ശിവകാമേശ്വരി ജനനി
  ഒരു ദുഃഖബിന്ദുവായ് മാറുന്ന ജീവിതം
  കരുണാമയമാക്കു - ഹൃദയം
  സൗപര്‍ണ്ണികയാക്കു

  കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സര്‍വ്വശുഭകാരിണി
  കാതരഹൃദയ സരോവര നിറുകയില്‍ ഉദയാംഗുലിയാകു മംഗള മന്ദസ്മിതം തൂകു
  കുടജാദ്രിയില്‍ കുടി കൊള്ളും മഹേശ്വരി
  ഗുണദായിനി സര്‍വ്വ ശുഭകാരിണി

 • ചന്ദന മെതിയടി

  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...
  കിളി പാടീലാ .. തെന്നൽ കുളിരാടീലാ...
  കളിയൂഞ്ഞാൽ പടിയിൽ ഞാൻ കാതോർത്തിരുന്നു... വെറുതെ...വെറുതെ...വെറുതെ.....
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

  തെങ്ങിളം നീരിന്റെ പാൽക്കുടവും നല്ല തെച്ചി മലർ പെറ്റ തേൻ പഴവും
  ആവണി പുന്നെല്ലിൻ പൊന്നവിലും ചേലിൽ ആയിരപ്പറകൊള്ളും തുമ്പമുത്തും
  കാണിക്ക വയ്ക്കാൻ ഒരുക്കിവയ്ച്ചു എന്റെ മാണിക്യ കുയിലെന്തേ വന്നില്ല
  എന്റെ മാണിക്യ കുയിലെന്തേ വന്നില്ലാ ...ആ...ആ...
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

  തടുക്കിട്ടു തടുക്കിന്മേൽ പൂവിരിച്ചു നിലവിളക്കിന്മേൽ കർപ്പൂര തിരി തെളിച്ചു
  ഒടുക്കത്തെ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴവും നിനക്കിഷ്ടമാണെന്നോർത്തെടുത്തു വയ്ച്ചു
  പാവക്കിനാവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നെറ്റി പൂവുള്ള കുയിലേ നീ വന്നില്ല
  നെറ്റി പൂവുള്ള കുയിലേ നീ വന്നില്ല ...ആ...ആ...
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...
  കിളി പാടീലാ .. തെന്നൽ കുളിരാടീലാ...
  കളിയൂഞ്ഞാൽ പടിയിൽ ഞാൻ കാതോർത്തിരുന്നു... വെറുതെ...വെറുതെ...വെറുതെ.....
  ചന്ദന മെതിയടി ഒച്ചയും കേട്ടില്ല പൊന്നോണ പൂക്കൾ വന്നെതിരേറ്റില്ല...

 • ചെരാതുകൾ

  ചെരാതുകൾ തോറും നിൻ തീയോർമ്മയായ്
  തരാതെ പോം ചാരുവാം ഉമ്മകളാൽ..
  ചുഴലുന്നൊരീ.. കുറ്റാക്കൂരിരുൾ
  കഴിയോളം ഞാനെരിയാം... ആ....

  ഉലകിൻ കടുനോവാറ്റും തണുത്തോരു 
  പുലർകാറ്റായ് വീശിടാം ഞാൻ 
  ഉഷസ്സിൻ നനമെയ് തോർത്താനിറങ്ങും     
  വെയിലായിടാം.. പാരിലൊരൂഞ്ഞാലയലയായി ഞാൻ 
  വരാം.. നിന്നാകാശമായ്...
  നിറയുന്നൊരീ കണ്ണീർക്കയങ്ങൾ 
  കടൽ ഞാൻ.. കരേറിടാം... ആ....

  മകനേ ഞാനുണ്ടരികത്തോരു കാണാകൺനോട്ടമായ്...
  മകനേ ഞാനുണ്ടകലത്തൊരു കാവൽമാലാഖയായ്...

  * Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

 • ദേവഗായികേ

  ദേവഗായികേ...ദേവഗായികേ..
  ഭാവ സംഗീത ദായികേ...
  സൗമ്യ കാവ്യ ഹൃദയ വിപഞ്ചിയിൽ ...(2)
  സ്നേഹ സംഗീത വിൺഗംഗ നീ...

  (ദേവഗായികേ...)

  സഹസ്രദള പദ്മപീഠത്തിൽ കണ്ടൊരു
  സരസ്വതീ ചിത്രം നീയായിരുന്നു.. (2)
  ഗാനാമൃതം പെയ്തു നിർവൃതി പകരും
  ഗാനാമൃതം പെയ്തു നിർവൃതി പകരും
  ഗന്ധർവ്വ കന്യക നീയായിരുന്നു...
  ഗന്ധർവ്വ കന്യക നീയായിരുന്നു..

  (ദേവഗായികേ...)

  ഏകാന്ത മൗനയാമത്തിൻ രാവിൽ
  ഏഴു വർണ്ണത്തേരിൽ നീയണയും..(2)
  രാഗ സംഗമ വേളയൊരുക്കും
  രാഗ സംഗമ വേളയൊരുക്കും
  രാഗ സിന്ദൂരം എനിയ്ക്കു നൽകും
  രാഗ... സിന്ദൂരം എനിയ്ക്കു നൽകും

  (ദേവഗായികേ...)

Entries

Post datesort ascending
Artists എസ് രത്നാകരൻ Wed, 17/03/2021 - 11:49
Lyric ശരറാന്തൽ വെളിച്ചത്തിൽ Sat, 13/03/2021 - 08:16
Lyric കണ്ണനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 08:05
Lyric പൊന്നിൽ കുളിച്ചുവരും പെണ്ണെ Sat, 13/03/2021 - 06:43
Lyric കഥകളി സംഗീതം കേട്ടു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 06:17
Lyric മാലിനീ തീരമേ Fri, 12/03/2021 - 13:58
Lyric അന്തിവാനിന്റെ മാറിൽ Thu, 29/10/2020 - 04:26
Lyric ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നൂറു പേരിട്ടു ഞാൻ Thu, 29/10/2020 - 04:17
Lyric തെക്ക്ന്ന് വന്നാലും വടക്ക്ന്ന് വന്നാലും Thu, 29/10/2020 - 04:05
Lyric പാണ്ഡ്യാലക്കടവും വിട്ട് Thu, 29/10/2020 - 03:47
Lyric കെയക്കെ മാനത്തെ മല മേലെ Thu, 29/10/2020 - 03:35
Film/Album ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ Vol 1 Thu, 29/10/2020 - 03:07
Lyric അത്തം പത്തിനു Fri, 02/10/2020 - 13:05
Lyric വീണ്ടും ഒരു ഗാനം Fri, 02/10/2020 - 02:03
Lyric പൊന്നരുവി Fri, 02/10/2020 - 01:39
Lyric ശ്രീപാദപ്പൂകൊണ്ടേ Thu, 01/10/2020 - 10:32
Lyric ഓർമ്മയിൽപ്പോലും Thu, 01/10/2020 - 09:57
Lyric നർത്തകീ Thu, 01/10/2020 - 07:48
Lyric മഹാബലീ Wed, 30/09/2020 - 11:44
Lyric തൃക്കാക്കരയിലെ Wed, 30/09/2020 - 04:44
Lyric അന്നലിട്ട പൊന്നൂഞ്ഞാലിൽ Tue, 29/09/2020 - 12:58
Lyric ആവണിപ്പക്ഷീ Tue, 29/09/2020 - 12:24
Lyric അത്തം പൊന്നത്തം Tue, 29/09/2020 - 12:10
Lyric ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക Tue, 29/09/2020 - 10:57
Lyric ചിങ്ങക്കാറ്റേ Mon, 28/09/2020 - 04:47
Film/Album ഉത്സവഗാനങ്ങൾ 2 - ആൽബം Sun, 27/09/2020 - 07:00
Lyric ഒരു നുള്ളു കാക്കപ്പൂ കടം തരുമോ Sun, 27/09/2020 - 04:43
Lyric ഒരു സ്വരം മധുരതരം Sun, 27/09/2020 - 04:28
Lyric ചിങ്ങവയൽക്കിളി Fri, 25/09/2020 - 04:51
Lyric പാൽനിരപ്പൂ പുഞ്ചിരി Fri, 25/09/2020 - 03:55
Lyric ആതിര നിലാ Wed, 23/09/2020 - 06:49
Lyric താമരക്കണ്ണുകൾ Wed, 23/09/2020 - 06:34
Lyric ഈ മരുഭൂവിൽ Wed, 23/09/2020 - 06:18
Lyric ഏതോ Wed, 23/09/2020 - 06:08
Lyric ശ്രാവണമേ Wed, 23/09/2020 - 05:46
Lyric ആവണി വന്നൂ Tue, 22/09/2020 - 23:15
Lyric വസന്തം വർണ്ണ സുഗന്ധം Tue, 22/09/2020 - 22:56
Lyric മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും Tue, 22/09/2020 - 22:29
Film/Album ശ്രുതിലയതരംഗിണി - ആൽബം Tue, 22/09/2020 - 12:34
Lyric കോട്ടക്കുന്നിലെ Fri, 18/09/2020 - 12:30
Lyric ഉത്രാടരാവേ Fri, 18/09/2020 - 12:21
Lyric മലയാളക്കര Fri, 18/09/2020 - 11:54
Lyric ശ്രാവണപ്പുലരി Fri, 18/09/2020 - 11:00
Lyric തിരുവോണക്കുളിരല Fri, 18/09/2020 - 08:25
Lyric ഓണക്കൊയ്ത്തിന് Fri, 18/09/2020 - 05:19
Lyric ആവണി Fri, 18/09/2020 - 04:05
Lyric പ്രപഞ്ച മാനസ വീണയിലുണരും Tue, 15/09/2020 - 07:57
Lyric രാഘവ പറമ്പിൻ്റെ ആത്മാവിൽ Tue, 15/09/2020 - 06:45
Lyric ഋതുചക്രവർത്തിനീ Tue, 15/09/2020 - 06:07
Film/Album പൊന്നോണ തരംഗിണി 4 - ആൽബം Tue, 15/09/2020 - 05:46

Pages

Contribution History

തലക്കെട്ട് Edited on Log message
ശരറാന്തൽ വെളിച്ചത്തിൽ Wed, 17/03/2021 - 11:49
എസ് രത്നാകരൻ Wed, 17/03/2021 - 11:49
കഥകളി സംഗീതം കേട്ടു ഞാൻ Wed, 17/03/2021 - 11:31 Added Music Director Info
പൊന്നിൽ കുളിച്ചുവരും പെണ്ണെ Wed, 17/03/2021 - 11:31
കണ്ണനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ Wed, 17/03/2021 - 11:30
ശരറാന്തൽ വെളിച്ചത്തിൽ Wed, 17/03/2021 - 11:28
ശരറാന്തൽ വെളിച്ചത്തിൽ Sat, 13/03/2021 - 08:16
ശരറാന്തൽ വെളിച്ചത്തിൽ Sat, 13/03/2021 - 08:16
കണ്ണനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 08:05 Added Lyrics
കണ്ണനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 08:05 Added Lyrics
പൊന്നിൽ കുളിച്ചുവരും പെണ്ണെ Sat, 13/03/2021 - 06:43 Added Lyrics
പൊന്നിൽ കുളിച്ചുവരും പെണ്ണെ Sat, 13/03/2021 - 06:43 Added Lyrics
കഥകളി സംഗീതം കേട്ടു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 06:17 Added lyrics
കഥകളി സംഗീതം കേട്ടു ഞാൻ Sat, 13/03/2021 - 06:17 Added lyrics
മാലിനീ തീരമേ Fri, 12/03/2021 - 13:58
മാലിനീ തീരമേ Fri, 12/03/2021 - 13:58
അളകനന്ദാതീരം അരുണസന്ധ്യാനേരം Fri, 12/03/2021 - 13:13
മുത്ത് നീ Fri, 12/03/2021 - 12:34 Added lyrics & details of the sound technicians
അന്തിവാനിന്റെ മാറിൽ Thu, 29/10/2020 - 04:26 Added Lyrics
അന്തിവാനിന്റെ മാറിൽ Thu, 29/10/2020 - 04:26 Added Lyrics
ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നൂറു പേരിട്ടു ഞാൻ Thu, 29/10/2020 - 04:17 Added Lyrics
ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നൂറു പേരിട്ടു ഞാൻ Thu, 29/10/2020 - 04:17 Added Lyrics
തെക്ക്ന്ന് വന്നാലും വടക്ക്ന്ന് വന്നാലും Thu, 29/10/2020 - 04:05 Added Lyrics
തെക്ക്ന്ന് വന്നാലും വടക്ക്ന്ന് വന്നാലും Thu, 29/10/2020 - 04:05 Added Lyrics
പാണ്ഡ്യാലക്കടവും വിട്ട് Thu, 29/10/2020 - 03:47 Added Lyrics
പാണ്ഡ്യാലക്കടവും വിട്ട് Thu, 29/10/2020 - 03:47 Added Lyrics
കെയക്കെ മാനത്തെ മല മേലെ Thu, 29/10/2020 - 03:35 Added Lyrics
കെയക്കെ മാനത്തെ മല മേലെ Thu, 29/10/2020 - 03:35 Added Lyrics
ഗ്രാമീണ ഗാനങ്ങൾ Vol 1 Thu, 29/10/2020 - 03:07 Created Album Profile
അത്തം പത്തിനു Fri, 02/10/2020 - 13:05 Added Lyrics
അത്തം പത്തിനു Fri, 02/10/2020 - 13:05 Added Lyrics
വീണ്ടും ഒരു ഗാനം Fri, 02/10/2020 - 02:03 Added Lyrics
വീണ്ടും ഒരു ഗാനം Fri, 02/10/2020 - 02:03 Added Lyrics
പൊന്നരുവി Fri, 02/10/2020 - 01:39 Added Lyrics
പൊന്നരുവി Fri, 02/10/2020 - 01:39 Added Lyrics
ഉത്സവഗാനങ്ങൾ 3 - ആൽബം Fri, 02/10/2020 - 01:21
ഉത്സവഗാനങ്ങൾ 2 - ആൽബം Thu, 01/10/2020 - 10:38 Added album inlay images
ശ്രീപാദപ്പൂകൊണ്ടേ Thu, 01/10/2020 - 10:32 Added Lyrics
ശ്രീപാദപ്പൂകൊണ്ടേ Thu, 01/10/2020 - 10:32 Added Lyrics
ഓർമ്മയിൽപ്പോലും Thu, 01/10/2020 - 09:57 Added Lyricss
ഓർമ്മയിൽപ്പോലും Thu, 01/10/2020 - 09:57 Added Lyricss
നർത്തകീ Thu, 01/10/2020 - 07:48 Added Lyrics
നർത്തകീ Thu, 01/10/2020 - 07:48 Added Lyrics
മഹാബലീ Wed, 30/09/2020 - 11:44 Added Lyrics
മഹാബലീ Wed, 30/09/2020 - 11:44 Added Lyrics
തൃക്കാക്കരയിലെ Wed, 30/09/2020 - 04:44 Added Lyrics
തൃക്കാക്കരയിലെ Wed, 30/09/2020 - 04:44 Added Lyrics
അന്നലിട്ട പൊന്നൂഞ്ഞാലിൽ Tue, 29/09/2020 - 12:58 Added Lyrics
അന്നലിട്ട പൊന്നൂഞ്ഞാലിൽ Tue, 29/09/2020 - 12:58 Added Lyrics
ആവണിപ്പക്ഷീ Tue, 29/09/2020 - 12:24 Added Lyrics

Pages