വൃദ്ധന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക

Vridhanmare Sookshikkuka
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 22 October, 1995