1958 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 ഇനിയെന്നു കാണുമെൻ നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
2 എന്തിനിത്ര പഞ്ചസാര നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
3 കണ്ണുനീരിതു കണ്ടതില്ലയോ നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
4 കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരു കസ്തൂരിമാമ്പഴം നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്
5 ധിനകു ധിനകു ധിന ധാരേ നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്, കോറസ്
6 പൊന്നണിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
7 വെളുത്ത പെണ്ണേ വെളുത്ത പെണ്ണേ നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു, പി ലീല
8 ഹാലു പിടിച്ചൊരു നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ മെഹ്ബൂബ്
9 ഈ മണ്ണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
10 ഈശപുത്രനേ വാ മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി, ശ്യാമള
11 കട്ടിയിരുമ്പെടുത്തു കാച്ചി മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ഗംഗാധരൻ നായർ
12 കരളിൽ കനിയും രസമേ മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ശാന്താ പി നായർ
13 കൂട്ടിലൊരു തത്തമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നേ മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി
14 പുന്നാരപ്പൊന്നു മോളേ‌ മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കവിയൂർ രേവമ്മ
15 പൂങ്കുയില്‍ പാടിടുമ്പോള്‍ മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ ശാന്താ പി നായർ
16 മനം നൊന്ത് ഞാൻ പെറ്റ മംഗല്യമേ മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ പി ലീല
17 മായമീ ലോകം മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
18 വരുമോ ഇരുൾ മാറി മറിയക്കുട്ടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ പി ലീല
19 ഓടക്കുയലൂതുന്നേ രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കെ പി എ സി സുലോചന
20 ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ സി എസ് രാധാദേവി, മീന സുലോചന
21 കാട്ടിനിന്ന നിന്നെ രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കെ പി എ സി സുലോചന
22 കാണാത്തതെല്ലാം കാണുന്നു രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
23 താ തക്കിടത്തന്താരേ രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
24 തുമ്പപ്പൂപെയ്യണ പൂനിലാവേ രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കെ പി എ സി സുലോചന
25 നാളെയാണു കല്യാണം രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
26 പാടത്തിന്‍ മണ്ണില് രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കോറസ്
27 പൂമഴപെയ്തല്ല് പൂമരം പൂത്തല്ല് രണ്ടിടങ്ങഴി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മണൻ കെ പി എ സി സുലോചന
28 ആലപ്പുഴക്കടവീന്ന് ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ടി കെ രാമമൂർത്തി, എം എസ് വിശ്വനാഥൻ മെഹ്ബൂബ്
29 ഏഴാം കടലിനപ്പുറമുണ്ടൊരു ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, ടി കെ രാമമൂർത്തി എ എൽ രാഘവൻ, കോറസ്
30 ഓടി ഓടി ഓടി വന്നു ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
31 ഓടിയോടി ഓടി വന്നു ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ടി കെ രാമമൂർത്തി, എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ലീല, പട്ടം സദൻ
32 കന്യാമറിയമേ തായെ ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, ടി കെ രാമമൂർത്തി ശാന്താ പി നായർ, ടി എസ് കുമരേശ്, രേണുക
33 കല്‍ക്കണ്ടമാവിന്‍ ചോട്ടില്‍ ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, ടി കെ രാമമൂർത്തി രേണുക
34 കേഴുന്നതെന്തിനാവോ ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, ടി കെ രാമമൂർത്തി ജി കെ വെങ്കിടേശ്
35 നാളെ നിന്റെ കല്യാണം ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, ടി കെ രാമമൂർത്തി എ എൽ രാഘവൻ, കോറസ്
36 യേശുനായകാ പ്രേമസാഗരാ ലില്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, ടി കെ രാമമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്