യാത്രാമൊഴി...

Singer: 
Yathramozhi or Farewell

യാത്രാമൊഴി...

പൗർണ്ണമി യാത്രപറഞ്ഞരാവിൽ, കാറ്റു-

താരാട്ടുപാടുന്ന ദിക്കിൽ

വീത്ത വർത്മങ്ങളിൽ നിദ്രയും ചോന്ന കൺ-

കോണിലുണർവ്വുമായ് നിന്നൂ...!

‘കരയേണ്ടയുണ്ണിനീ’ ആരോപറഞ്ഞപോൽ

എൻ ശ്രോത്രചർമം വിറച്ചൂ

‘ക്ഷണികമീ ജീവിതം; ആർത്തിവേണ്ടോമനേ...’

ശാസിച്ചു ശുകിപറക്കുന്നൂ.

നാരായമുനയിട്ട;നാവിവിലാദ്യാക്ഷര-

പ്പടിൽനിന്നുതിരം കിനിഞ്ഞൂ...

ലഹരിതൻ മലയേറി,മുടിയേറി,വിറയുമ്പോൾ

അമൃതമായ്കാവ്യമോലുന്നൂ.

 

‘ഗരളമാണനുരാഗതീർത്ഥം’ പതിഞ്ഞപാഴ്-

പ്പാട്ടുമൂളുന്നൂ വിലാപം

അതുകേട്ടുമാനസം വിങ്ങുന്നു കണ്ണുകാർ-

മൂടുന്നു കാണാതെയാരും....

ഉള്ളിലേനൊമ്പരപ്പാടിൽനിന്നോലുന്നു തിരു-

ഹൃദയരക്തനിർത്ധരികൾ....

നിശ്ശബ്ദതാഴ്വരച്ചോലയില്ചേരുന്നു എൻ

അശ്രുതൻ കൈവഴികൾ.

 

പ്രണയത്തിനാകാശഗംഗയിൽ ഗതിയറ്റു-

പായുന്നൊരുല്ക്കയാകുമ്പോൾ

സ്വയമേകരിഞ്ഞടങ്ങുന്നു വായ്ക്കരിയിട്ടു

കൈകൊട്ടുവാൻ നിയതിമാത്രം.

ഉമിപോലെനീറുമെന്നന്തരംഗത്തിലാ-

നന്ദനീർത്തുള്ളിയായിറ്റൂ....

ഒരു പൂകൊഴിഞ്ഞാലുമിനിയൊന്നുവിടരുവാ-

നുണ്ടെന്ന സംതൃപ്തസ്വപ്നം....

‘ഞാ,നെനി,ക്കെന്റേ,തെനിക്കായ്...’ അഹംഭാവ-

മീയൽ കണക്കുപൊങ്ങുമ്പോൾ....

“സത്യത്തിനെത്രവയസ്സായി”യെന്നുചൊ-

ദിച്ചു മുൻഗാമി നില്ക്കുന്നൂ.

 

പുൽനാമ്പുപോലും പരബ്രഹ്മവാഹിയായ്

നില്ക്കും വിഭാതനേരത്തിൽ 

ഊരളന്നീടുന്നു ഞാ,നെന്റെ കാല്ക്കീഴി-

ലമരുന്നു ലോകങ്ങൾ മൂന്നും..!

പടനിലത്തിരുനടുക്കെറിയുന്നു ദിവ്യാസ്ത്ര-

വാഹിയാം തൂണീരകങ്ങൾ!

അപചയം കൊഞ്ഞനംകുത്തുമ്പോഴും കവച-

കുണ്ഡലമറുക്കുന്നുകൈകൾ!

പൊന്മണികൊടുത്തു പുഴുവേറിമൃതനാംചിരം

ജീവിയായടവികേറുമ്പോൾ

ഉത്തരായനകാല പുണ്യത്തിലേക്കു ശര-

ശയ്യയിൽ നിന്നെത്ര ദൂരം!?

 

തീഷ്ണോദരം പേറി മൺകിടാങ്ങൾ ശുഷ്ക-

മുലഞ്ഞെക്കി നിണമിറക്കുമ്പോൾ

വാകീറിയോരുടയോന്റെ കൈവാൾ മുന-

ത്തുമ്പിൽ ചിരിക്കുന്നു ശാപം..!

വാലിട്ടടിച്ചു ബീജശ്ശതങ്ങൾ ശുഷ്ക-

ഗർഭപാത്രം തേടിടുമ്പോൾ...

കുടുകാട്ടിലാളും ജഡാത്മകൈതന്യമെൻ

പരമേനിയാനം നടത്തും..!!

 

ഓരോവസന്തവും യാത്രചൊല്ലുമ്പൊഴും ഓരോ-

മഴത്തുള്ളിമായുമ്പൊഴും

ഒരു കാറ്റു തഴുകിയകലുമ്പൊഴും ഇനിവരാ-

മെന്നു വിടചൊല്ലുന്നപോലെ!

ഒരുവ്യാഴവട്ടത്തെമോഹമായെന്നുള്ളിൽ

നീലക്കുറിഞ്ഞിപൂക്കുമ്പോൾ,

ഓർമ്മകൾ തല്ലിക്കെടുത്തിയനന്തമാം 

യാത്രയ്ക്കൊരുക്കുകൂട്ടുന്നൂ.....................

കോശാന്തരത്തിലലിഞ്ഞുചേരും ജീവ-

ശോകമടർത്തിമാട്ടുന്നൂ...................

‘എന്നുമെനിക്കുഞ്ഞാൻ മാത്ര, മെൻ ദു:ഖങ്ങ-

ളെന്റേതു മാത്ര,’ മോർക്കുന്നൂ.......................

ഗാനം ആലാപനം
പുതുവൽസരാശംസകൾ….
ശശിലേഖയീ ശാരദരാവിൽ
ഓർമ്മകൾ... (പെൺ) ഷാരോൺ ജോൺ
പുതുവത്സരം പുതുനിർണ്ണയം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കെ ബി, രശ്മി നായർ, കൃഷ്ണരാജ്, രാഹുൽ സോമൻ
മൗനമായ് അറിയാതെ രാവില്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കെ ബി
ശ്രാവണ സംഗീതമേ-നാദം വിജേഷ് ഗോപാൽ
രാരീ രാരിരം രാരോ - നാദം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കെ ബി
ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂ
പ്രണയം ഒഴുകിയൊഴുകിയണയും - നാദം രാജേഷ് രാമൻ
അഞ്ജനമിഴിയുള്ള പൂവേ...
ബാഹുലേയാഷ്ടക ശ്ലോകങ്ങൾ ഗിരീഷ് സൂര്യനാരായണൻ, ദിവ്യ എസ് മേനോൻ
നീയുറങ്ങു പൊന്‍ മുത്തേ മിധു വിൻസന്റ്
ഒരേ സ്വരം ഒരേ ലക്ഷ്യം രാജേഷ് രാമൻ
നാടുണർന്നൂ…. അനു വി സുദേവ് കടമ്മനിട്ട
വിഷുപ്പുലരിയില്‍... രാജേഷ് രാമൻ
ഓശാനപ്പള്ളി തൻ അങ്കണത്തിൽ ജി നിശീകാന്ത്
മുല്ലപ്പൂവമ്പു കൊണ്ടു... എസ് നവീൻ, ദിവ്യ എസ് മേനോൻ
പവിഴമുന്തിരി മണികൾ......(നാദം)
പ്രണയം പ്രണയം മധുരം മധുരം... രാജേഷ് രാമൻ
നിൻ മുഖം കണ്ട നാളിൽ സ്കറിയ ജേക്കബ്
കണ്ണേ പുന്നാരെ സ്കറിയ ജേക്കബ്
ഹരിത മനോഹരമീ നാട്
ഹരിതമനോഹരമീ - നാദം
വരുമിനി നീയെൻ....നാദം
മനമേ,വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കെ ബി
ഏതോ സ്മൃതിയിൽ
അല്ലിമലർകുരുവീ... രാജേഷ് രാമൻ
രാവിൽ നിനക്കായ് പാടാം
നിനക്ക് മരണമില്ല ജി നിശീകാന്ത്
കവിതയോടാണെന്റെ പ്രണയം
വൃശ്ചിക പൂങ്കാറ്റു തലോടും എസ് നവീൻ, ഡോണ മയൂര
ദേവദൂതികേ....
ഒരുനാളാരോ ചൊല്ലി ദീപു നായർ
ജനുവരിയുടെ കുളിരിൽ ജി നിശീകാന്ത്
മറയാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ... എസ് നവീൻ
പൊൻകണി വയ്ക്കുവാന്‍... രാജീവ് കോടമ്പള്ളി
മേഘയൂഥ പദങ്ങൾ കടന്ന്
പൂക്കൾതോറും പുഞ്ചിരിക്കും യു എ ശ്രുതി
പാൽനിലാവൊളി തൂകും
ഈ തണലിൽനിന്നും
ദുഃഖപുത്രി...! ജി നിശീകാന്ത്
ഓർമ്മകളിൽ... സണ്ണി ജോർജ്
ഞാൻ വരും സഖീ...! ജി നിശീകാന്ത്
വിണ്ണിന്റെ ചേലുള്ള പെണ്ണൊരുത്തി… ഗിരീഷ് സൂര്യനാരായണൻ
പുതുമഴ പെയ്തു തോർന്ന സന്ധ്യേ… തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ്, ജി നിശീകാന്ത്
ഒരുജന്മം ഭജനമിരുന്നാലും... വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി
വിജനപഥങ്ങളിൽ വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി
ഓർമ്മത്തുള്ളികൾ ജി നിശീകാന്ത്
ഒരു വരം ചോദിച്ചു രാജേഷ് രാമൻ
വളരുന്ന മക്കളേ... ജി നിശീകാന്ത്
യാത്രാമൊഴി... ജി നിശീകാന്ത്
കാളിന്ദീ നദിയിലെ ഗിരീഷ് സൂര്യനാരായണൻ
തട്ടിക്കോ തട്ടിക്കോ - ലോകക്കപ്പ് ഫുട്ബോൾ സ്വാഗതഗാനം ഷിജു മാധവ്, അശ്വിൻ സതീഷ്, മിനി വിലാസ്, വി ജി സജികുമാർ
പൂങ്കുയിൽ പാടിയിരുന്നു തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ്
കാട്ടുമുല്ലപ്പൂ ചിരിക്കുന്നു... ജി നിശീകാന്ത്