പുതുമഴ പെയ്തു തോർന്ന സന്ധ്യേ…

പുതുമഴ പെയ്തു തോർന്ന സന്ധ്യേ…

നിനക്കെന്റെ പെണ്ണിന്റെ നാണം

ചന്തം, സുഗന്ധം, വിരൽ

തൊട്ടാൽ പൂക്കുന്ന പ്രായം…!

 

രാത്രി ലില്ലികൾ പൂക്കും, അനു-

രാഗവല്ലി തളിർക്കും

ആദ്യസ്പർശന നിർവൃതി പുൽകി

രാക്കടമ്പിതൾ നീട്ടും

ഇതാണോ…ഇതാണോ… പ്രേമമെന്ന്

കവികൾ പാടിയ ലഹരി…!?!

 

ഓമർഖയാമിലൂടെ വയ-

ലാറിൻ മടിത്തട്ടിലൂടെ

യവനമുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ താണ്ടി

കാളിന്ദിതൻ മാറിലൂടെ

ഇതാണോ… ഇതാണോ….ആദവും ഹവ്വയം

അന്നാദ്യമൊന്നായ ഭൂമി..!?!

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Puthumazha peythu thornna snadhye...

Additional Info

Year: 
2013
ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം