ഓർമ്മകൾ... (പെൺ)

ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ
ഓർമ്മകൾ നിന്നോർമ്മകൾ
പൊഴിയും നിലാമഴയായ്
പുണരും പൂന്തെന്നലായ്
ആഴിതൻ തിരമാലയായ്
ഓർമ്മകൾ… നിന്നോർമ്മകൾ


നിഴലുകളായ് വിടപറയുകയായ്
കനവുകളീ ഋതുസന്ധ്യയിൽ
പ്രിയമൊഴികൾ കുളിരരുവികളായ്
പിടയുകയായെൻ ജീവനിൽ
വിരഹാന്ധമീ വേനലിൽ
മനസ്സിൽ നിലാവിൻ തുള്ളിയായ്
വരുനീ…. വരുനീ……


പറയുകയായ് നിൻ കഥയിതിലെ
ഇണതിരയും പുലർമൈനകൾ
പൊഴിയുകയായ് മഴമുകിലുകൾ നിൻ
സ്മരണകളിൽ ചുടുകണ്ണുനീർ
യുഗമാകിലും ഞാൻ കാത്തിടാം
അരികിൽ കിനാവിൻ തൂവലായ്
വരുനീ…. വരുനീ……

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ormakal...(F)

Additional Info

ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം