ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂ

ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂ

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ

ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂ

ഒരേയൊരിന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂരണഭേരികളില്ലിവിടെ

രണഭൂമിയുമല്ലിവിടം

രമ്യത, രഞ്ജിപ്പോടെ

ജനകോടികൾ വാഴും രാജ്യം

ഇന്ത്യാരാജ്യം ,  ഈ ഇന്ത്യാരാജ്യം

ഇന്ത്യാരാജ്യം

ഒരേയൊരിന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂനബിതൻ ദർശനവും ക്രൈസ്തവസംഹിതയും

ഹിന്ദുപുരാണവും ബുദ്ധവിഹാരവും

ഒരുപോലൊരുപോൽ പുലരും ഭൂമി ,- ഈ

ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂമതമൈത്രിക്കു ധാത്രിയാണീ ധരിത്രി

മതാന്ധരെ തോൽ‌പ്പിച്ച പുണ്യഗാത്രി

മതമല്ല, മുഖ്യം മനുജനെന്നോതിയ

ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂ

 

യുവചേതന ഉണരട്ടേ

യുഗപ്രഭാവർ പുലരട്ടേ

മാനവസ്നേഹ മന്ത്രത്തിൻ

മന്ദ്രധ്വനികൾ ഉയരട്ടേയുഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ

ഈ പുണ്യയാഗഭൂവിൻ

യശസ്സിൻ യമുനകൾ ഒഴുകട്ടേ ,

യശസ്സിൻ യമുനകൾ ഒഴുകട്ടേ ,സദ്

യശസ്സിൻ യമുനകൾ ഒഴുകട്ടേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
India ithonneyullu

Additional Info

ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം