യു എ ശ്രുതി

U A Sruthi
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

ഗായിക 

നാദത്തിലെ പൂക്കൾ തോറും പുഞ്ചിരിക്കും എന്ന ഗാനം പാടി.