പുതുവൽസരാശംസകൾ….

സ്വരമുണരും മനസ്സുകളിൽ

ഇതൾ വിരിയും നാദലയം

ഏതൊരാജന്മ ബന്ധമായ്

പൂത്തുനില്ക്കുമീ സൗഹൃദം

ഏതപൂർവ്വ സൌഭാഗ്യമായ്

നമ്മളൊന്നുചേർന്നീവിധം

ഈ വേദിയിൽ കൂട്ടായ്‌വരും

ഈണങ്ങളായി നേരാം

പുതുവൽസരാശംസകൾ….

പുതുവൽസരാശംസകൾ….

ലോകമെങ്ങുമീകൈവിരൽ

തുമ്പിലേക്കൂടിനുള്ളിലായ്

കോടിവർണ്ണങ്ങൾ കൺകൾ തൻ

മുന്നിൽനീർത്ത കണ്ണാടിയിൽ

തേടുന്നൊരീ നവ വേദിയിൽ, പ്രിയ

മോടിന്നു നാം കൂട്ടായിടാം

പുതുവൽസരാശംസകൾ….

പുതുവൽസരാശംസകൾ….കാണുമെന്നെങ്കിലും യുഗം

കാത്തിരുന്നിടാമെങ്കിലും

കാത്തുവച്ചിടാമാദിനം

കണ്ണടഞ്ഞുപോകാതെ നാം

ഈ യാത്രയിൽ, ഈ വേളയിൽ, നാ-

മൊത്തുചേർന്നുപാടാം

പുതുവൽസരാശംസകൾ….

പുതുവൽസരാശംസകൾ….

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Puthuvalsaraashamsakal

Additional Info

ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം