ബാഹുലേയാഷ്ടക ശ്ലോകങ്ങൾ (നാദം)


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

ഈ മാസത്തെ ആദ്യ നാദോപഹാരം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരു രചിച്ച ബാഹുലേയാഷ്ടക ശ്ലോകങ്ങളാണ് സൂര്യനാരായണനും ദിവ്യ മേനോനും ചേർന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം സൂര്യനാരായണൻ

രചന : ശ്രീനാരായണഗുരു

സംഗീത പദ്ധതി : ജി. നിശീകാന്ത് 

പശ്ചാത്തല സംഗീതം : സൂര്യനാരായണൻ

ആലാപനം : സൂര്യനാരായണൻ & ദിവ്യ മേനോൻ

 

ബാഹുലേയാഷ്ടക ശ്ലോകങ്ങൾ

ഓം ഓം ഓം ഹോമധൂമപ്രകടതടജടാ-

കോടിഭോഗിപ്രപൂരം

അം അം അം ആദിതേയപ്രണതപദയുഗാം

ഭോരുഹശ്രീവിലാസം

ഉം ഉം ഉം ഉഗ്രനേത്രത്രയലസിതവപുഃ‍-

ജ്യോതിരാനന്ദരൂപം

ശ്രീം ശ്രീം ശ്രീം ശീഘ്രചിത്തഭ്രമഹരമനിശം

ഭാവയേ ബാഹുലേയം

 

ശം ശം ശം ശബ്ദരൂപം ശശിധരമമലം

ശങ്കരം സാംബമൂര്‍ത്തിം

ശിം ശിം ശിം ശിഷ്ടവന്ദ്യം ശിഖരിനിലയനം

ശിക്ഷിതാനേകലോകം

ശും ശും ശും ശുഭ്രഹാസം ശുഭകരമതിസ-

ന്ദേഹസന്ദോഹനാശം

ശൗം ശൗം ശൗം ശൗക്ലിതാങ്‍ഗം സിതഭസിതഗണൈ‌ര്‍-

ഭാവയേ ബാഹുലേയം

 

രം രം രം രമ്യദേഹം രജതഗിരിഗൃഹം

രക്തപദ്മാങ്‍ഘ്രിയുഗ്മം

രിം രിം രിം രിക്തശോകപ്രകൃതിപരമ-

ജംഘാലമാനീലനേത്രം

രും രും രും രൂക്ഷകായപ്രതിഭടഹനനം

രക്തകൗശേയവസ്ത്രം

രൗം രൗം രൗം രൗം രൗരവാദിദ്രുതഹരകുഹരം

ഭാവയേ ബാഹുലേയം

ഹം ഹം ഹം ഹംസയോഗിപ്രവരസുഖകരം

 

ഹസ്തലക്ഷ്മീസമേതം

ഹിം ഹിം ഹിം ഹീനമാനം ഹിതസുഖവരദം

ഹിംസയാപേതകീലം

ഹും ഹും ഹും ഹുംകൃതിധ്വംസിതരജനിചര-

ക്രൗര്യകൗടില്യമൂര്‍ത്തിം

ഹൈം ഹൈം ഹൈം ഹൈമകുംഭായതകരസഹജം

ഭാവയേ ബാഹുലേയം

 

ഭം ഭം ഭം ഭാഗധേയം ഭഗവദനുചര-

പ്രാഞ്ജലിസ്ത്രോത്രപൂരം

ഭിം ഭിം ഭിം ഭീമനാദാന്തകമദനഹരം

ഭീഷിതാരാതിവ‍ര്‍ഗ്ഗം;

ഭും ഭും ഭും ഭുതിഭുഷാര്‍ച്ചിതമമിതസമ-

സ്താര്‍ത്ഥശാസ്ത്രാന്തരങ്ഗം

ഭൗം ഭൗം ഭൗം ഭൗമമുഖ്യം ഗ്രഹഗണനപടും

ഭാവയേ ബാഹുലേയം

 

വം വം വം വാഹിനീശം വലരിപുനിലയ

സ്ത്രോത്രസമ്പത്‌സമൂഹം

വിം വിം വിം വീരബാഹുപ്രഭൃതിസഹചരം

വിഘ്നരാജാനുജാതം;

വും വും വും ഭൂതനാഥം ഭുവനനിലയനം

ഭൂരികല്യാണശീലം

വൗം വൗം വൗം ഭാതിതാരിപ്രതിഭയമനിശം

ഭാവയേ ബാഹുലേയം