ശ്രീനാരായണ ഗുരു

Shreenarayana Guru
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 10