ഉസ്താദ്

Released
Usthad
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ അധോലോകജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് സഹോദരിയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പരമേശ്വരന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ.

സംവിധാനം: 

usthad poster