ഇതാ ഇന്നു മുതൽ

Released
Ithaa Innu Mathal
Runtime: 
135മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 November, 1984

itha innumuthal poster