ഭൂമിക

Bhoomika
Screenplay: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 July, 1991