പട

Released
Pada
കഥാസന്ദർഭം: 

1996-ൽ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ ആദിവാസി-ഭൂനിയമ-ഭേദഗതി ബിൽ, ആദിവാസി വിരുദ്ധം ആണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു തീവ്ര ഇടതു സംഘടന നടത്തിയ ഒരു അസാധാരണമായ സമരമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 10 March, 2022