ഐഡെന്റ് ലാബ്സ്

Ident Labs

Designs

പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ / പബ്ലിസിറ്റി

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
അദൃശ്യം സാക്ക് ഹാരിസ് 2022
തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഞാനും പിന്നൊരു ഞാനും രാജസേനൻ 2023