അദൃശ്യം

Released
Adrushyam
Tagline: 
A Tale of the Unseen
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
123മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 November, 2022

മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഒരേ സമയം ചിത്രീകരണം നടത്തിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമാണ് അദൃശ്യം. തമിഴിൽ യുക്കി എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.