സിനിൽ സൈനുദ്ദിൻ

Zinil Zainuddin

അന്തരിച്ച നടൻ സൈനുദ്ദിന്റെ മകൻ സിനിൽ സൈനുദ്ദിൻ. റ്റു ലെറ്റ്‌ അമ്പാടി റ്റാക്കീസിൽ നായക വേഷം
ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമാ രംഗത്തേക്ക്