മാർഗ്ഗംകളി

Margamkali
Tagline: 
ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാതെ കളിച്ച കളി

കുട്ടനാടൻ മാർപാപ്പ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ശ്രീജിത്ത് വിജയൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം.